Harcký kanár

STANDARD HARCKÉHO KANÁRA

TEORIE ZPĚVU A SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Zpracovali: Vrňata Jiří, Franěk František, Hrbas Zdeněk, Novák Miroslav, Pivoňka Pavel, Scholz Rudolf, Štauber Jan, Vavřena Karel

Obálku navrhl: Petr Štěpánek

Vytištěno dne 4. února 2011 pro vnitřní potřebu Ústřední odborné komise chovatelů zpěvných kanárů Českého svazu chovatelů.

Český svaz chovatelů je od roku 1966 členem Světové ornitologické konfederace (COM- Confederation ornithologique mondiale). Posuzovatelským sborem COM je OMJ (Ordre mondial des juges).

Text byl dne 20. září 2003 schválen Ústřední odbornou komisí a posuzovatelským sborem chovatelů zpěvných kanárů Českého svazu chovatelů jako závazný pro posuzovatele a pořadatele soutěží pro

výstavní třídu A1 - kanár harcký - kolekce

výstavní třídu A2 - kanár harcký - jednotlivci

a k bodování zpěvu pro kanáry harcké barevné a postavové - kolekce i jednotlivce.

 

Harcký kanár je v dnešní době nejvíce rozšířen v barvě žluté, zelené nebo kombinaci těchto dvou barev (straky). K jeho původním barvám patří též málo rozšířené mutace bílá dominantní a opálová, které může chovatel přihlásit do soutěže v kategorii kanár harcký barevný a postavový, jsou-li v dané soutěži vypsány. Ve třídách A1 a A2 je kanár hodnocen pouze ve zpěvu (na vzhledu nezáleží). V soutěži kanárů harckých barevných a postavových je posouzen nejprve zpěv a poté jinými posuzovateli vzhled (o pořadí rozhoduje součet obou hodnocení).

Kanár divoký (Serinus canarius L.) systematicky patří do řádu Pěvci (Passeriformes) a čeledi Pěnkavovití (Fringillidae).

 

ÚVOD - HISTORIE

Kanár je prvním drobným ptákem, který byl v Evropě domestikován. Další druhy malých ptáků, které člověku dávaly jen potěchu, začaly být v zajetí cílevědomě množeny o téměř čtyři století poz­ději! Di­voký kanár - zelený ptáček s jásavým zpěvem - má domov na Kanár­ských ostrovech. Ke konci 15. století byly tyto ostrovy ovládnuty Španěly, kteří začali odchycené kanáří samečky dovážet do Evropy. Protože obliba a poptávka po kanárech prudce rostla, brzy začali být kanáři odchováváni v zajetí. Vzácnost a vysoká cena kanárků do­volovala pořídit si je nejprve pouze panovníkům a boháčům. Klec s kanáry dostala v 16. století darem sama anglická královna. Ze Španělska se kanáři dostali do Francie, Anglie, Beneluxu, Itálie, Rakouska a Německa, odkud byli později hromadně vyváženi do Ameri­ky. S postupující domestikací se objevovaly nové odchylky - mutace: týkaly se barvy a tvaru per (zkadeřenost, chocholka), velikosti a tvaru postavy, v neposlední řadě pak zpěvu. Na různých místech západní, jižní a střední Evropy tak souběžně vznikala plemena tří různých chovatel­ských směrů: kanárů zpěvných, barevných a postavo­vých.

Zpěvných kanárů existuje více různých plemen zcela odlišného, dědičně podmíněného zpěvu: španělští timbrados s hlasitým, vysokým a ostrým zpěvem, belgičtí bubláci s velmi rozmanitým, vodově zbar­veným zpěvem, pařížští červeně zbarvení kanáři smet, zaoceánští American Singers a němečtí harčtí dutopěvci, jichž se tento text týká. Za zmínku stojí vymřelí tyrolští slavíci - kanáři slavičího zpě­vu, kteří se učili zpívat od slavíků obecných.

Ruští kanáři jsou šlechtěni k napodobování zpěvu volně žijících ptáků, jejichž seznam a zčásti i pořadí jsou určeny standar­dem. Soutěže jsou pořádány pro všechna uvedená plemena s výjimkou tyrolských slavíků.

V německém pohoří Harc, kde obyvatelstvo nacházelo obživu pře­devším v hornictví, patřila klícka s kanárem k výbavě horníka při práci v dole. Kanáři totiž upozorňovali horníky svým chováním na nebezpečné koncentrace důlních plynů, takže pro ně byli životně důležití. Chov kanárů navíc předsta­voval významný doplňkový zdroj ob­živy - každý podzim navštěvovali Harc obchodníci a vykupovali tam statisíce kanárů, z nichž velká část byla vyvážena do Ameriky. Nap­říklad v Sankt Andreasbergu v té době odchovávali kanáry v šesti stech z celkového počtu osmi set domácností. Není divu, že právě zde vznikl nový směr šlechtění - harcký kanár. Vyznačuje se dutě znějícím, hlubokým a pomalu před­nášeným zpěvem bez rušivých ostrých a vysokých tónů. Vznikl v 19. století a především v jeho třetí čtvrtině, kdy se jeho šlechtění věnoval horník Wilhelm Trute ze Sankt And­reasbergu, jemuž jsou připisovány hlavní zásluhy o vznik kanára, jakého známe dnes.

Významného pokroku především v hloubce a přednesu túr dosáhl v devadesátých letech 19. století chovatel Heinrich Seifert z Drážďan, který vytvořil kmen, který nebyl překonán několik desítek let. Právě ten­to kmen se dostal na přelomu století do Čech, kde v následujících le­tech vznikaly první spolky a v roce 1936 byla uspořádána první mis­trovská soutěž.

Následující historický obrázek z Německa propaguje soukromý chov (Pätzoldova mistrovskáškola:"My malí zpěváčci potěšíme tvé srdce, přineseme radost, zaplašíme bol"):

Počátky chovu zpěvných kanárů u nás dokumentuje barevná reprodukce olejomalby "Starý mládenec učí kanára zpěvu" z roku 1863 (na vnitřní straně obálky vzadu). Významný malíř Quido Mánes na ní zachytil muže otáčejícího klikou kolovrátku (takzvané serinetty podle latinského rodového jména kanára - Serinus) určeného k vyluzování libozvučných kanářích túr, kterým se učí kanár v kleci na okně.

 

ZPĚVNÍ ÚSTROJÍ

Hlasivky

Kanáří zpěv se tvoří ve zpěvním ústrojí, které se nazývá sy­rinx. Nejdokonaleji je vyvinuto u pěvců. Není v hrtanu jako u člo­věka, ale leží až na spodním konci průdušnice, kde se průdušnice rozvětvuje v průdušky. Je to malý, chrupavčitý bubínek, zevně ovlá­daný několika páry svalů, které umožňují doko­nalý zpěvní výkon. Ze dna bubínku vystupuje vzhůru blanitá hlasivka. Průchod vzduchu je řízen dvěma hlasivkovými štěrbinami, ovládanými vnějšími a vnitřní­mi hlasivkovými pysky a lemovanými vnějšími a vnitřními bubínkovými blanami. Tóny vznikají chvěním blanité hlasivky a bubínkových blan, ovláda­ných soustavou drobných zpěvních svalů. Spektrogramy hlaso­vých záznamů ukazují, že někteří ptáci mohou vydávat i několik tónů současně, což předpokládá, že se na produkci složitějších hlasů po­dílí několik vibračních mechanismů najednou a že také spolupůsobí několik samostatně činných rezo­nančních zařízení (Thorpe, New Dic­tionnary of Birds 1964). (Volně převzato z Fauna ČSSR: Ptáci 1, Praha 1972). Jako ozvučná zařízení slouží plicní vaky, kterých je celkem pět párů. Veškerá činnost tohoto ústrojí je řízena mozkovým centrem pro zpěv.

 
 

Většina zpěvných ptáků včetně divokého kanára nezpívá jednot­várně, ale v jejich písni se střídají odlišné úseky. Pro ty se u zpěvných kanárů vžil název túry. Stalo se to v německém pohoří Harc v polovině 19. století, když harčtí kanáři vznikali. Tehdejší znalci kanářího zpěvu pojmenovali jednotlivé túry většinou tak, že název se foneticky blížil skutečnému znění túry. České překlady těchto názvů jsou skutečnému znění túr vzdálenější. Dodnes se set­káváme také s termínem role. Ten vznikl rovněž v Harcu souběžně s označením túra, ale jedná se o název významově užší, užívaný pou­ze pro túry spojované (rolované). Posuzovatel vyjadřuje hodnotu jednotlivých túr pomocí bodů. O výši bodo­vého hodnocení rozhoduje poloha, rytmus, barva, stavba a délka túr.

 

 

TEORIE ZPĚVU - POLOHA TÚRY

Rozeznáváme tři polohy túry:

první - vysoká zní na vokál y nebo a

druhá - střední zní na vokál o

třetí - hluboká zní na vokál u.

(vokál, lat., jaz. samohláska - vokalíza, další melodie zpívaná pouze na samohlásku)

V každé z těchto poloh lze dále jemněji rozlišovat různou výš­ku tónů přednášeného zpěvu. Čím je zpěv hlubší, tím je hodnotnější. Při bodovém ocenění určité túry však posuzovatel vždy přihlíží též k rytmu, barvě, stavbě a délce.

Nahrávky:

https://www.blinkx.com/watch-video/harzer-roller-cinsi-kanarya-tan-m/BmeN0kS0mtM0DUee7X1RBA

RYTMUS TÚRY

Rytmem túry rozumíme rychlost přednesu. Čím je rytmus volnější a pomalejší, tím je túra lahod­nější a cennější. Proto túra předne­sená ve stejné poloze, ale v rychlejším tempu má nižší bodovou hod­notu než túra přednesená ve volném a pomalém rytmu.

BARVA TÚRY

Ze zkušenosti víme, že stejný tón, vydaný různými osobami má různé zabarvení spočívající v oso­bitém charakteru hlasivek a ozvuč­ných struktur. I jedna osoba může zazpívat jeden tón několikrát, a to vždy v odlišné barvě hlasu. Stejně je tomu u kanárů. Každá tú­ra má svoji svéráznou barvu, kterou si musí posuzovatel osvojit, má-li túru okamžitě rozpoznat a přiřadit jí patřičnou bodovou hod­notu. Proto barva túry je jednou z důležitých vlastností pro oceně­ní zpěvu kanára. Zásadním požadavkem na barvu zpěvu harckého kanára je dutost. U ideálně dutě přednášeného zpěvu dobře vnímáme jeho polohu a sílu, ale obtížně určujeme směr a vzdálenost, odkud přichází, stejně jako přesný začátek a konec tónů. Ty nastupují a odeznívají poznenáhlu, jakoby byly přinášeny závany větru. V takovém zpěvu není místa pro souhlásky a není náhodou, že vokálové provedení túr bývá považováno za nejkrásnější.

STAVBA TÚRY

Při poslechu kanářího zpěvu vnímáme jednotlivé tóny jako sla­biky, tvořené spojením souhlásek (konsonantů) a samohlásek (voká­lů).

VOKÁLY - základní samohlásky (vokály) jsou: i-y, o, u, někdy a, e, vzácněji dvoj­hlásky au nebo ou.

KONSONANTY - základní souhlásky jsou: r, l, h, d, t, k, g a b (u chybných túr např. h, n, p, s, t, v, z atd.).

Samohlásky určují polohu túry a souhlásky určují druh túry. Abychom správně rozeznali druh túry, musíme si také uvědomit, zda se jedná o túru rolovanou (spojovanou) nebo oddělovanou, kdy se me­zi jednotlivými tóny nacházejí pomlky.

DÉLKA TÚRY

Doba přednesu jednotlivých túr ovlivňuje dojem, kterým na nás kanár zapůsobí.

 • Neladné nebo dokonce chybné túry vpísni ruší tím více, čím jsou delší a čím častěji jsou předná­šeny. Žádoucí je, aby se nevyskytovaly.
 • Hodnotné píšťaly, hukoty, tlukoty a pomocné túry by měly trvat přiměřeně dlouhou dobu (nejlépe 3 - 5 sekund). Tři až pět úderů je ideál.
 • Hodnotné túry vnejlepším provedení kanára stojí velké úsi­lí. O to více oceňujeme, přednáší-li je co nejdéle. To platí především pro duté role, basové role a duté zvonky, ale také pro klokoty.

ZPĚVNÍ PROJEV: Čistota, jasnost, zřetelnost a plné vyjádření jednotlivých túr jsou důležitým chovatelským cílem. Zpěv nevyjádřený, široký, trhaný nebo chybný je naopak nežádoucí. Zpěv některých kanárů je hlasitý - orgánový, jiných pak tichý, jemný a kulatý. Jemným kanárům musí posuzovatel věnovat zvýšenou pozornost, protože jemný zpěv je rovnocenný orgánovému zpěvu.

Podle návaznosti jednotlivých tónů rozdělujeme túry na

•1. spojo­vané neboli rolované: duté role, basové role, klokoty a rolované zvonky,

•2. oddělované

 • lehce: duté zvonky, rovné zvonky
 • přísně: píšťaly, hukoty a tlukoty.

Podle bodového hodnocení dělíme túry na:

hlavní:

duté role - až 27 bodů

basové role - až 27 bodů

klokoty - až 27 bodů

střední:

duté zvonky - až 18 bodů

píšťaly - až 18 bodů

hukoty - až 18 bodů

tlukoty - až 18 bodů

pomocné:

rolované a rovné zvonky (zvonkové túry) - až 9 bodů.

Výše uvedené túry ve správném provedení jsou v písni kanára žádoucí a jsou proto souhrnně zařazovány mezi túry hodnotné, zatímco všechny ostatní túry označujeme za nehodnotné.

Nehodnotné túry dělíme podle závažnosti do tří skupin:

nelad­né - jsou provedeny ostřeji nebo hlasem nepříjemně zabarveným. Patří sem také příliš rychle nebo dlouho přednášené oddělované túry - zejména tlukoty a píšťaly. Dále se nejčastěji jedná o basové role protloukané a široké, duté zvonky protloukané, píšťaly tlukotové nebo ostřejší, tlukoty a zvonkové túry ostřejší nebo i jiné rušivé túry, které kanár přináší tak často, že kazí dojem z jeho písně, ale nejsou ještě chybné. Hodnotíme je srážkou 1 - 2 bodů a vždy kanárovi uvedeme do poznámky důvod i počet krácených bodů. Tlukoty zde mají zvláštní postavení - i správně provedené mohou být hodnoceny jako neladné, jsou-li přinášeny příliš často. V tom případě vždy působí rušivě.

chybné - jsou závažnými prohřešky proti ideálnímu zpěvu harckého dutopěvce, tzn. že túry jsou natolik vysoké nebo ostré (přitom často přinášené nebo hlasité), že je nutné trestat je podle závažnosti 3 - 9 body. Ty se odečítají od součtu cenných bodů. Mezi chybné túry patří: tlukoty, zvonkové túry, píšťaly, bzukoty a nosovky.

výlukové - jsou natolik závažnými prohřešky proti ideálnímu zpěvu harckého dutopěvce, že kanár není hodnocen. Posuzovatel je povinen uvést v poznámce druh túry a doporučit chovateli vyřazení kanára z chovu. Patří sem skřípoty a výtahy.

Posuzovatel musí rozepsat v poznámce bodové srážky tak, aby bylo naprosto zřejmé, kolik bodů a za kterou neladnou nebo chybnou túru kanárovi strhl. To se týká i případu, kdy kanár kouskuje zpěv - takovému kanárovi posuzovatel sníží 2 body z celkového hodnocení kanára a důvod srážky uvede v poznámce.

TÚRY HODNOTNÉ

Podle důležitosti dělíme hodnotné túry na základní a vedlejší. Mezi základní túry patří: duté role, basové role, klokoty, duté zvonky a píšťaly. Ze součtu základních túr se vypočítává přednes. Přinese-li kanár duté role i klokoty, započítávají se do součtu pro výpočet přednesu tyto túry obě. Vedlejší túry jsou: hukoty, tlukoty a zvonkové túry, kam patří rolované a rovné zvonky.

Postup posuzovatele při stanovení přednesu a celkového hodnocení kanára:
Na základě součtu základních túr vyčte z tabulky základ pro stanovení přednesu (nepřinese-li kanár všechny základní túry, platí součet zbylých základních túr). Od něj odečte body, o něž součet cenných bodů včetně přednesu přesahuje 90. Je-li takto odečítaných bodů celkově více než činí základ přednesu, krátí o zbytek vypočtený součet cenných bodů (ne túry!). V tomto případě může vzniknout mylný dojem, že došlo k chybě v součtu cenných bodů.Celkové hodnocení kanára získáme odečtením bodů za neladné a chybné túry od součtu cenných bodů (zpívá-li kanár trhaně, odečteme další 2 body). Kanár s neladnou túrou může získat celkově nejvýše 89 bodů, s chybnou túrou nejvýše 87 bodů. Kouskuje-li zpěv, může být hodnocen nejvýše 88 body. Kanár může dosáhnout nejvýše 90 bodů, kolekce 360 bodů. Na světových šampionátech pořádaných COM je hodnocena harmonie každé kolekce až 3 body, které se přičítají k celkovému součtu bodů kolekce.

Přednes je dán součtem bodů základních túr. Jestliže kanár vyzpívá v těchto základních túrách součet 72 bodů a více, má nárok na devět bodů přednesu. K výpočtu přednesu slouží následu­jící tabulka:

72 a více....9 bodů

69 - 71.......8 bodů

66 - 68.......7 bodů

63 - 65.......6 bodů

60 - 62.......5 bodů

57 - 59.......4 body

54 - 56.......3 body

51 - 53.......2 body

48 - 50.......1 bod.

 

ROZBOR JEDNOTLIVÝCH TÚR A JEJICH OCENĚNÍ

TÚRY HODNOTNÉ

Duté role jsou túrou spojovanou (rolovanou). Jejím základem je plně vyjádřený vokál y, o nebo u s předsazením více nebo méně výrazných konsonantů, nejčastěji r. Vyzní v první poloze na ryryryry...., v druhé poloze rorororo.... a ve třetí poloze na ru­rururu..... Podle způsobu provedení a zabarvení rozeznáváme tyto varianty dutých rolí: rovná, bublavá, válivá, kručivá a vokálová. Tyto duté role může kanár přednášet v provedení rovném nebo ohnu­tém. Při ohýbání túr kanár pomalu plynule mění výšku jednotlivých tónů nahoru nebo dolů. Mění-li kanár směr ohýbání několikrát v průběhu jedné souvislé duté role, jde o vynikající výkon, ale důležité je, aby končil v hloubce. Při rovném provedení kanár výšku tónů nemění.

Rovná dutá role: vzniká spojením samohlásky se souhláskou r. Tento druh duté role, jestliže postrádá dutost, se může za­měnit s rolovaným zvonkem. Nemá-li kanár žádnou dutou roli, lze ro­lované zvonky považovat za rovnou dutou roli v první poloze s hod­notou do 9 bodů.

Bublavá dutá role: s vokály nebo s vodním obloučkováním nebo také bubláním je slyšitelná jako trojzvuk blablablabla...., blo­blobloblo...., blublublublu...., kde však musí převládat dutost nad vodovým zabarvením.

Válivá dutá role: působí dojmem převalování s vnitřními obloučky ve vodovém znění kulatého vokálu o s přechodem až na vokál u v pomalém rytmu v kulatém a hlubokém tónu. Posuzovatel musí po­střehnout její duté zabarvení a vnitřní obloučkování a modulaci dvojzvuku vavavava...., vovovovo...., vuvuvuvu.....

Kručivá dutá role: provedena v hlubokém trojhlasu s předsaze­nou hláskou k, která se při delším znění odlučuje. Slyšíme tedy k-rok-ro...., k-ruk-ru..... Ve výjimečných případech může tato túra také vy­znít na g-rog-ro.... nebo g-rug-ru..... Kanár při zpěvu této túry musí podržet všechny tři hlásky. Tato túra patří mezi nejhlub­ší duté role.

Vokálová dutá role: je nejkrásnější ze všech dutých rolí. Vy­značuje se tím, že kanár téměř zcela po­tlačí hlásku r před vokálem. Začíná dutým rozkyvem, z něhož plynule přejde do vokálů oooo.... nebo uuuu..... Čím déle tento čistý vokál zní, tím je túra krásněj­ší a cennější. V této túře je dutost vyjá­dřena nejvíce (v nejhlubších polohách připomíná hučení meluzíny).

První poloha - vysoká - na a, y se hodnotí až 9 body.

Druhá poloha - střední - na o se hodnotí až 18 body.

Třetí poloha - hluboká - na u se hodnotí až 27 body.

Basové role jsou túrou spojovanou (rolovanou). Základními vokály jsou silně potlačené a, o nebo u s tvrdě zdůrazněným r po vokálu. Vyzní te­dy arararar...., orororor.... nebo urururur..... Musí znít ja­drně v kulatém a uzavřeném provedení. Někdy slyšíme basovou roli, která se prolíná s dutou rolí. Tuto túru nazýváme dutobasem. Rytmus dutobasu musí být volný, aby vyzněla jeho hloubka a kula­tost. Jestliže tuto túru přinese kanár ve třetí poloze, řadíme ji mezi nejhlubší a nejkvalitnější túry v jeho písni. Posuzovatel je povinen dutobas zařadit vždy mezi basové role. Basové role nesmí být křehké, řehtavé a široké. Jestliže kanár přibírá k basové roli k nebo g, vzniká zdvojená túra - protloukaná basová role. Posuzovatel ji hodnotí srážkou 1 - 2 bodů a v poznámce uvede důvod a počet stržených bodů.

První poloha - vysoká - na arararar.... se hodnotí až 9 body.

Druhá poloha - střední - na orororor.... se hodnotí až 18 body.

Třetí poloha - hluboká - na urururur..... se hodnotí až 27 body.

Klokoty patří k túrám spojovaným. Známe dva druhy - válivý a bublavý. Musí u nich převládat vodové zabarvení nad dutostí.

Válivý klokot: kanár předsazuje souhlásku v před vokál i, y, a, o nebo u, tzn. že túra vyzní na vivi­vivi...., vyvyvy­vy...., vavavava...., vovovovo.... nebo vuvuvuvu.....

Bublavý klokot: kanár předsazuje souhlásky bl. Ve spojení se samohláskami i, y, a , o nebo u vy­zní jako trojzvuk bliblibli­bli...., blyblyblybly...., blablablabla...., bloblobloblo.... nebo blublublu­blu..... Tato túra není u harckých kanárů rozšířená. Klo­kot musí vyznít vodově a kulatě.

První poloha - vysoká - na i, y, a se hodnotí až 9 body.

Druhá poloha - střední - na o se hodnotí až 18 body.

Třetí poloha - hluboká - na u se hodnotí až 27 body.

Duté zvonky patří k túrám lehce oddělovaným, někdy je však tato túra téměř oddě­lována. V písni kanára se pozná tak, že kanár předsazuje souhlásku l, h, d ve spojení se samohlás­kami y, o nebo u v dutém zabarvení. Každý tón musí být nasazen ne­násilně a kulatě.

Zpěvně kvalitní kanáři mění polohu y, o, u v jednom provedení a tak vznikají duté zvonky stoupavé nebo padavé. Nemění-li kanár výšku tónů, jedná se o duté zvonky rovné. Duté zvonky můžeme podle provedení zařadit do určité variace: rovné, perlivé, houpavé, sma­vé, vlečné a vokálové.

Dnešní duté zvonky se formou podání, hloubkou, dutostí a krás­ným zabarvením plně vyrovnají dutým rolím a tvoří s nimi nejkrásnější tú­ry v písni kanára.

Rovné duté zvonky: vyzní v rovném provedení na lylyly..., lololo... nebo lululu..., nebo dududu..., dododo..., dududu....

Perlivé duté zvonky: jsou podbarvené "vodou" a připomínají per­lení vodních bublinek.

Houpavé duté zvonky: jsou tím cennější, čím je rozkyv pomalejší a v delším provedení. Vrací-li roz­kyvy zpět, je velmi vzácný. Roz­kyv houpání musí na sebe navazovat. Chovatelé často řadí houpavé duté zvonky do hukotů, ovšem neprávem. Duté zvonky nemohou být nikdy zaměněny za hukoty, neboť hukoty jsou túrou přísně oddělovanou. Při houpa­vých dutých zvoncích jeden tón doznívá a druhý na něj nava­zuje.

Smavé duté zvonky: jsou formou dutých zvonků, jejichž provedení v nás budí dojem smíchu nebo chi­chotání.

Vlečné duté zvonky: podobají se houpavým. Rozdíl je v tom, že kanár při vlnění této túry v jedno­tlivých úsecích zvolňuje a zase zrychluje modulaci a pak se vrací do normálního rytmu. Jednotlivé tóny při zpomalování na sebe musí navazovat.

Vokálové duté zvonky: jsou jednou z nejkrásnějších forem dutých zvonků. Znějí se samohláskou o nebo u při téměř neslyšitelném konsonantu. Dnešní prošlechtění kanáři jsou schopni přinášet tyto duté zvonky v plynulém přechodu z vokálové duté role do vokálového dutého zvon­ku, aniž by měnili po­lohu. Změní jen druh túry. Posuzovatel musí tento přechod ve zpěvu posoudit jako změnu túry a nikdy jako změnu polohy, o kterou v žádném případě nejde!

Protlouká-li kanár duté zvonky, posuzovatel je hodnotí srážkou 1 - 2 bodů a kanárovi uvede do poznámky důvod a počet stržených bodů.

První poloha - vysoká - na a nebo y se hodnotí až 6 body.

Druhá poloha - střední - na o se hodnotí až 12 body.

Třetí poloha - hluboká - na u se hodnotí až 18 body.

Píšťaly patří k túrám přísně oddělovaným. Vyzní na , , nebo , , nebo dáu. Souhláska d zní kulatěji a lahod­něji. V tomto provedení mluvíme o píšťalách foukaných neboli flét­nových. Píšťaly začínající souhláskou t nazýváme píšťalami vyráže­nými a jsou méně ceněny. Při­nese-li kanár méně než tři údery píšťal, po­suzovatel je povinen mu na této túře srazit jeden bod a uvést to v poznámce.

První poloha - vysoká - na ý se hodnotí až 6 body.

Druhá poloha - střední - na ó se hodnotí až 12 body.

Třetí poloha - hluboká - na ú se hodnotí až 18 body.

Hukoty jsou túra přísně oddělovaná. Souhláska h ve spojení se samohláskami y, o a u vyzní na hy-hy, ho-ho, hu-hu. Hukoty může ka­nár přinést na kterémkoli místě své písně. Nejdůležitější znak této túry je přísné oddělení jednotlivých úderů, mezi nimiž musí být po­mlky. Čím jsou pomlky delší a rytmus pomalejší, tím je túra zřetel­nější a cennější. Na rozdíl od dutého zvonku a píšťal je nutné, aby jednotlivé údery byly vyráženy z nitra kanára, který přitom pracuje celým tělem. Volátko je napjaté, avšak bez pohybu.

První poloha - vysoká - na y se hodnotí až 6 body.

Druhá poloha - střední - na o se hodnotí až 12 body.

Třetí poloha - hluboká - na u se hodnotí až 18 body.

Aby nebyl snižován význam základních túr, platí v součas­né době Sborem posuzovatelů schválená úprava hodnotit hukoty nejvý­še 6 body.

Tlukoty jsou túra přísně oddělovaná a patří mezi vodové túry. Jednotlivé údery jsou tvořeny souhlás­kami b, d, g, l, k a v ve spo­jení se samohláskami y, o a u, takže vyznívají na lyd, lod, lud, kok, gok, vok a v nejkvalitnějším provedení na gluk nebo bluk. Tlu­koty mají být přinášeny ve třech až pěti úderech oddělovaně a v po­malém rytmu. Jsou-li tlukoty předneseny spojovaně, mluvíme o tluko­tových větách, které nehodnotíme - zpěv kanára znehodnocují.

První poloha - vysoká - na y se hodnotí až 6 body.

Druhá poloha - střední - na o se hodnotí až 12 body.

Třetí poloha - hluboká - na u se hodnotí až 18 body.

Aby nebyl snižován význam základních túr, platí v součas­né době Sborem posuzovatelů schválená úprava hodnotit tlukoty nej­výše 3 body.

Zvonkové túry dělíme na zvonky rolované a zvonky rovné. Toto pojmenování bylo voleno proto, že odpovídá skutečnému znění. Kanár v této túře pracuje jazýčkem, a proto zvonkové túry postrádají du­tost.

Rolované zvonky: souhláska r ve spojení se samohláskou i vyzní na irlirlirlirl.... v měk­kém podání s koncovým l. Někdy ta­ké vyzní na rilrilrilril.....

Rovné zvonky: jsou velmi blízké zvonkům rolovaným s tím rozdí­lem, že vyzní na samohlásku i-i-i-i-.... s krátkými pomlkami mezi jednotlivými tóny. Tyto túry postrádají dutost.

Zvonkové túry se bodují 1 - 9 body.

Aby nebyl snižován význam základních túr, platí v součas­né době Sborem posuzovatelů schválená úprava hodnotit zvonky pau­šálně 2 body.

TÚRY NELADNÉ Neladná túra je každá túra, která znehodnocuje zpěv kanára a není ještě chybná. Posuzovatel je povinen tuto túru označit v poznámce. Takový kanár může v celkovém součtu obdržet nejvýše 89 bodů.

TÚRY CHYBNÉ

Chybné tlukoty: jsou všechny ostré nebo drsné formy této túry včetně tlukotových vět.

Chybné zvonkové túry: jsou široké, drsné, ploché, nosové a nejhorší z nich - zvonky špičaté.

Chybné píšťaly: objevují se v různém provedení, např. , , , ťa, piu, si. Rovněž trestáme plo­ché, mačkané a nosové píšťaly.

Bzukoty: vyznívají cvrčením, svištěním až na široké šíř.

Nosovky: znehodnocují píseň kanára, jsou přednášeny huhňavým, nečistým hlasem znějícím na ni, nebo ňo.

Trestaný kanár nemůže získat více než 87 bodů.

TÚRY VÝLUKOVÉ

Výtahy: neladné, tvrdé, drsné nebo široké vyznívající na křev, křiv nebo rič, reč nebo cri nebo cre. Znějí velmi nepříjemně. Při­pomínají zvuk prudce utrženého plátna.

Skřípoty: jsou jednou z nejvážnějších chyb v písni kanára. Vyznívají ve formách , sa, se.

Kanár, který má výtahy nebo skřípoty, je vyloučen z bodování.

VÝKLAD

Kanár musí túry přinášet výrazně, zřetelně a v dostatečné dél­ce. Pak posuzovatel nemá potíže správně přisoudit túry kanárům v kolekci. Nesmí psát body za túry naznačené, které spíše tuší, než skutečně slyší. Musí být velmi přísný na čistotu zpěvu.

Znalec kanářího zpěvu (posuzovatel) musí vnímat kanáří zpěv jako jednotlivé zpěvní úseky. Musí okamžitě rozeznat, o jakou túru se jedná a podle polohy, rytmu, barvy, stavby a délky ji patřičně bodově ohodnotit.

Je třeba upřednostňovat kanáry pilné, výrazného, čistého, ku­latého a dutého zabarvení zpěvu. Po­dobně je na místě bodově zvýhod­ňovat kanáry, kteří v jednotlivých túrách "pracují", tzn. ohýbají je nebo plynule mění rytmus. Ideálem je, když túru plynule ohýbají a současně mění rytmus.

Posuzovatel je povinen bodově ohodnotit nejlepší provedení příslušné túry. Pokud kanár tuto túru přináší i v podobě rušivé nebo trestné, nemá to vliv na hodnocení této túry, ale sráží se příslušný počet bodů ze součtu cenných bodů.

HODNOTNÉ TÚRY

Dutou roli by měl kanár přinášet výraznou, v dutém a kulatém provedení. Takové duté roli přizná­váme bodovou hodnotu odpovídající její poloze. Kanáry, kteří jsou schopni plynule měnit rytmus a túru ohýbat, by měl posuzovatel bodově zvýhodnit.

U basu musí posuzovatel dbát na jeho jadrnost, rytmus a barvu.

V současné době se v hojné míře objevuje protloukání. Přináší-li kanár protloukaný bas, musí si posuzovatel počínat nekompromisně a srazit 1 - 2 body a vždy uvést v poznámce důvod.

Klokot je obdoba duté role, od níž se liší slyšitel­ným vodovým zabarvením. U našich ka­nárů je velmi vzácný. Vyskytne-li se, měl by posuzovatel najít odvahu tuto túru ohodno­tit. Pakliže má kanár dutou roli i klokot, hodnotí se tyto túry obě a obě se zahrnou do výpočtu přednesu.

Duté zvonky vyzní v písni kanára lahodně, jsou-li přednášeny du­tě, kulatě a čistě. Takovým dutým zvonkům přiznáváme bodovou hod­notu odpovídající jejich poloze. Abychom upřednostnili kanáry, kteří jsou schopni plynule měnit rytmus a túru ohýbat, měly by být takové túry bodově ohodnoceny lépe.

Protože se často setkáváme s protloukáním dutých zvonků, vždy takového kanára trestáme srážkou 1 - 2 bodů a důvod vždy uvedeme v poznámce.

Píšťaly v hlubokém, čistém a přiměřeně oddělovaném provedení (3 - 5 znějících úderů) jsou ne­postradatelnou součástí kanáří písně. Vždy hodnotíme lépe píšťaly foukané než vyrážené. Jakékoli příměsi nečistot a protloukání nesmí posuzovatel opomenout potrestat sráž­kou 1 - 2 bodů a vždy je povinen uvést v poznámce důvod.

Hukoty jsou u našich kanárů vzácné. Protože však píseň kanára kvalitativně obohacují, měli by se posuzovatelé na tuto túru zamě­řit a neváhat jej bodově ohodnotit.

Tlukoty jsou túrou, u níž by měl posuzovatel velmi dbát na čistotu provedení. Jsou-li čisté, náležitě oddělené a nepříliš časté, je namístě ohodnotit je podle provedení 1 - 3 body. Přináší-li kanár tlukoty v jaké­koli rušivé podobě, musí je posuzovatel trestat srážkou ze součtu cenných bodů.

Zvonkové túry píseň kanára obohacují a zpestřují.

Túry jen naznačené a nebodovatelné se značí kroužkem. Týká se to pouze klokotů a tlukotů.

NELADNÉ TÚRY

Před lety se rozmohly zejména túry protloukané. Je­jich důsledné postihování o 1 - 2 body účinně pomáhá postupně je z našich chovů vytlačit.

CHYBNÉ TÚRY

Chybné túry jsou ty, které píseň kanára znehodnocují. Posuzovatel je musí důsledně trestat 3 - 9 body.

VÝLUKOVÉ TÚRY

Mezi nešvary pravidelně přenášené na potomstvo patří výtahy a skřípoty. Posuzovatel takového kanára nehodnotí a v poznámce doporučí chovateli vyřadit jej z chovu.

OMEZENÍ BODOVÉ HODNOTY NĚKTERÝCH TÚR

V zájmu posílení významu základních túr a tím zvýšení jejich celkové úrovně v našich chovech rozhodl Sbor posuzovatelů o omezení využívaného rozsahu bodové stupnice u následujících túr:

zvonkové túry paušálně 2 body od 16.11.1986,

tlukoty do 3 bodů od 6.11.1983 a

hukoty do 6 bodů od 16.11.1986.

HODNOCENÍ TLUKOTŮ

Protože tlukoty jsou v chovu našich kanárů dutopěvců nežádou­cí, byla s platností od 1. 12. 1995 přijata tato úprava:

Kanár má hluboký, kvalitní tlukot, odpovídající směrnicím, posuzovatel­ jej ohodnotí 1 - 3 body.

Kanár má tlukot nevýrazný, málo častý, který příliš neruší. Po­suzovatel poznamená jeho exis­tenci kroužkem, ale nehodnotí jej.

Kanár má častý tlukot, který ruší a znehodnocuje jeho píseň, ale není ještě trestný. Po­suzovatel srazí 1 - 2 body ze součtu cenných bodů a v poznámce uvede vždy důvod.

Kanár přináší nehezký, výrazný, rušivý a tím trestný tlukot. Posuzovatel to poznamená do chybných túr a sníží součet cenných bodů o 3 - 9.

STANOVENÍ POŘADÍ KOLEKCÍ SE STEJNÝM POČTEM BODŮ

O pořadí kolekcí, které dosáhly stejného počtu bodů, rozhodují následující kritéria, která jsou postupně srovnávána až do nalezení rozdílu:

 • 1) součet všech základních túr,
 • 2) součet dutých rolí,
 • 3) součet basových rolí
 • 4) součet dutých zvonků,
 • 5) součet píšťal,
 • 6) součet hukotů,
 • 7) výše hodnocené duté role u jednotlivého kanára,
 • 8) výše hodnocené basové role u jednotlivého kanára,
 • 9) výše hodnocené duté zvonky u jednotlivého kanára,
 • 10) výše hodnocené píšťaly u jednotlivého kanára.

Na mistrovské soutěži jsou kolekce hodnoceny více posuzovateli. Nejvyšší a nejnižší hodnocení jsou vyřazena (při rovnosti bodů rozhodují kritéria 1 - 10). Ze zbylých platných listin je výsledek vypočten aritmetickým průměrem. V případě bodové rovnosti více kolekcí opět rozhodují o pořadí kritéria 1 - 10.

Dále jsou na mistrovské soutěži vyhodnocovány kolekce s nejlepšími dutými rolemi, basovými rolemi, dutými zvonky, píšťalami a nejlepší kanár soutěže. Do těchto vyhodnocení nejsou zahrnovány klokoty a podkladem jsou platné listiny.

A) O kolekci s nejlepší základní túrou rozhoduje součet hodnot z platných listin. V případě rovnosti jsou postupně porovnávány dvojice jednotlivých hodnot od nejvyšších k nejnižším až do nalezení rozdílu. V případě naprosté shody rozhodne los.*

B) Titul nejlepšího kanára soutěže náleží nejvýše ohodnocenému kanárovi s nejnižším přednesem. Kanár nesmí mít chybné ani neladné túry. Je-li takových kanárů více, je postupně až do nalezení rozdílu porovnáváno hodnocení

 • 1) dutých rolí
 • 2) basových rolí
 • 3) dutých zvonků
 • 4) píšťal
 • 5) hukotů
 • 6) tlukotů.

V případě naprosté shody rozhodne los. Tato skutečnost musí být uvedena v katalogu.

OSVĚTLENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ

Soutěžní kolekce je tvořena čtyřmi mladými kanáry ve zpěvních klíckách postavených ve sloupci nad sebou (číslujeme je 1 - 4 odshora dolů). Horní klícka musí být přikryta neprůsvitnou destičkou, aby kanár měl podobné světelné podmínky jako kanáři pod ním. Posuzovatel by měl sedět přibližně jeden a půl metru od kolekce. Celá místnost má být dobře osvětlena umělým světlem. Okna musí být pečlivě zatemněna, aby nepropouštěla denní světlo. Zdroj světla nesmí svítit přímo na kanáry, kteří by mohli být rušeni svými vlastními stíny na plochách v blízkosti. Toho lze dosáhnout buď umístěním světla přímo nad kanáry nebo zastíněním světla směrem k nim. Nevýhodou prvého způsobu je, že špatně osvětlené kanáry posuzovatel téměř nevidí a ještě mu světlo svítí do očí. Protože možnost kanáry dobře pozorovat je pro posuzovatele zásadně důležitá pro přiřazení slyšených túr správným kanárům, je nejlepší následující varianta: poměrně silné světlo umístíme nad posuzovatele a dobře je zastíníme směrem ke kanárům. Odražené rozptýlené světlo kanáry dobře osvětlí a nevrhá ostrý stín, který by je rušil.

NÁNOŽNÍ KROUŽKY

Chovatel, který se chce zúčastnit soutěží, musí svoje mladé kanáry opatřit předepsanými kroužky. Rozměry kroužku jsou: vnější průměr 4 mm, vnitřní průměr 2,9 mm a výška 4,8 mm. Kroužek obsahuje tyto údaje:

 • 1. CZ-A1 (příčně)
 • 2. číslo chovatele (trojmístné - podélně)
 • 3. rok narození kanára (poslední dvojčíslí - příčně)
 • 4. pořadové číslo kanára (trojmístné - podélně)

Počínaje rokem 1998 musí být kroužky barevné. Barvu pro daný rok určuje COM.

 

SMĚRNICE PRO POSUZOVÁNÍ ZPĚVNÝCH KANÁRŮ:

Smyslem těchto směrnic je stanovit způsob práce, povinnosti a práva posuzovatelů a pořadatelů soutěží.

 • 1. Posuzovatel je zkušený chovatel, který úspěšně složil písemnou zkoušku zteorie zpěvu a před zkušební komisí prokázal schopnost správně ohodnotit vystavené kolekce.
 • 2. Být posuzovatelem je velkou ctí a závazkem před celou chovatelskou veřejností. Posuzovatel je propagátorem chovu zpěvných kanárů.
 • 3. Posuzovatel ve své základní organizaci svými zkušenostmi a znalostmi přispívá kodbornému růstu všech členů a je jim příkladem nejen dosaženými výsledky, ale především dodržováním chovatelské etiky.
 • 4. Posuzovatel je za svou činnost odpovědný výboru sboru posuzovatelů chovatelů zpěvných kanárů. Při své činnosti plní přesně a svědomitě směrnice ČSCH a ÚOKCHZK.
 • 5. Posuzovatel se zúčastňuje společných školení a schůzí svolávaných ÚOKCHZK. Nezúčastní-li se bez omluvy akcí, na nichž jsou rozdělovány delegace, nemusí být vuvedeném roce na soutěž delegován.
 • 6. Posuzovatel, který po dva roky neabsolvuje pravidelná školení, bude ÚOK vyzván kpřezkoušení. Nedostaví-li se kněmu, bude ze seznamu posuzovatelů vyškrtnut. Činnost bude rovněž pozastavena posuzovateli, který bez vážných důvodů po tři roky nechová a nevystavuje zpěvné kanáry. Pokud posuzovateli brání včinnosti vážné důvody, je nadále veden jako čestný člen posuzovatelského sboru, pokud sám nepožádá o zrušení členství.
 • 7. Změny vdelegaci posuzovatelů na soutěže může provést jen předseda sboru posuzovatelů po dohodě stajemnicí ÚOK.
 • 8. Právo být členem posuzovatelského sboru je podmíněno členstvím vČSCH.
 • 9. Povinností posuzovatele je provádět na požádání odborné přednášky o chovu a zpěvu kanárů, školit zájemce ze základních organizací a připravit je na práci posuzovatele zpěvných kanárů.
 • 10. Každý posuzovatel delegovaný na odhad zpěvných kanárů vsoutěžích ČSCH je povinen provést ocenění podle platných předpisů a schválené teorie zpěvu spocitem plné odpovědnosti vůči chovatelské veřejnosti, výboru posuzovatelského sboru a ÚOKCHZK.
 • 11. Na místní soutěži nesmí provést odhad člen pořádající ZO. Nedostaví-li se však delegovaný posuzovatel, může předseda sboru posuzovatelů povolit výjimku - vtomto případě nebude stanoveno pořadí kolekcí.
 • 12. Postup při oceňování kolekcí projedná posuzovatel před zahájením sorganizačním výborem ZO.
 • 13. Pořadí kolekcí určuje posuzovatel losem.
 • 14. Posuzovatel hodnotí každou kolekci po dobu 25 minut na soutěži místní a 30 minut na soutěži mistrovské.
 • 15. Na mistrovské soutěži hodnotí posuzovatel každou kolekci jen jednou.
 • 16. Na mistrovskou soutěž může být delegován posuzovatel spraxí nejméně tří roků absolvovanou při místních soutěžích.
 • 17. Posuzovatel je povinen ocenit každou kolekci, jež byla na soutěž dodána, a to i tehdy, došlo-li zrůzných příčin kjejímu oslabení (např. úhyn kanára).
 • 18. Pro rychlejší zpracování výsledkové listiny může posuzovatel předat řádně vyplněnou a podepsanou listinu předsedovi výstavního výboru neprodleně po ocenění každé kolekce.
 • 19. Vprůběhu posuzování mohou být vodhadní místnosti přítomni pouze posuzovatelé (při místní soutěži též delegovaní adepti).
 • 20. Posuzovatel má právo překontrolovat po skončení soutěže kroužky kanárů, které sám určí.
 • 21. Po skončení soutěže má posuzovatel právo žádat základní organizaci o náhradu za cestovní výlohy, použité tiskopisy, nocležné, diety a odměnu za odhad - jejich výše musí být vsouladu se směrnicemi ČSCH.
 • 22. Základní organizace je povinna přijmout adepty, kteří byli delegováni sposuzovatelem. Adepti absolvují odhad na vlastní náklady, což platí i o účasti adeptů na školení posuzovatelů.
 • 23. Po dohodě skonkrétním posuzovatelem může ZO požádat předsedu sboru posuzovatelů o delegaci tohoto na svoji místní soutěž.
 • 24. ZO plně odpovídá za optimální podmínky pro posuzování (náležité ošetřování kanárů, teplota, osvětlení a klid jak vmístnosti, kde jsou kanáři umístění, tak vmístnosti odhadní).
 • 25. Za kontrolu nánožních kroužků odpovídá organizační výbor. Provádí se zásadně po skončení soutěže u kolekcí umístěných na prvních místech, případně u dalších vybraných kolekcí.
 • 26. Námitky proti činnosti posuzovatele může ZO uplatnit pouze písemně a to do 15 dnů od konání soutěže u ÚOKCHZK.

Posuzovatelé, kteří mají mezinárodní zkoušky COM, mohou být delegováni na světové šampionáty ptactva.

SMĚRNICE PRO VÝKON FUNKCE GARANTA MISTROVSKÉ SOUTĚŽE:

 • 1) Je jmenován ÚOKCHZK, kterou vplném rozsahu zastupuje a odpovídá jí za regulérnost, anonymitu a časový sled soutěže.
 • 2) Odpovídá za splnění směrnic vydaných pořadatelem MS, schválených ÚOKCHZK a pokynů výboru sboru posuzovatelů.
 • 3) Úzce spolupracuje svedoucím (ředitelem) organizace pověřené uspořádáním MS.
 • 4) Odpovídá za to, že vprůběhu celé MS bude umožněn přístup na dílčí pracoviště pouze osobám ktomu určeným (příjem kanárů, krmení, obsluha, posuzování, výdej).
 • 5) Řídí příjem kolekcí kanárů, krmiva a písemných dokladů, odpovídá za plombování klícek přijatých kanárů a předání kolekcí kzařazení pověřené osobě.
 • 6) Po skončení příjmu kanárů prověří očíslování kolekcí i jednotlivých klícek skanáry.
 • 7) Odpovídá za to, že vmístnosti pro uskladnění kanárů budou po celou dobu soutěže teplotní podmínky 16 - 18 oC a pološero.
 • 8) Odpovídá za to, že vmístnosti pro posuzování bude teplota 22 - 24 oC a umělé osvětlení.
 • 9) Provede poučení nosičů a ošetřovatelů kanárů scílem zajistit jednotný postup při krmení a napájení kanárů ráno jednu hodinu před začátkem odhadu, vpoledne jednu hodinu vprůběhu polední přestávky, večer nejméně jednu a nejvíce dvě hodiny bezprostředně po skončení odhadu. První dvě vylosované kolekce ráno a dvě vylosované kolekce po polední přestávce nakrmit vpředstihu tak, aby mohly být jednu hodinu vklidu před přípravou na odhad.
 • 10) Provede poučení nosičů a ošetřovatelů kanárů scílem zajistit jednotný postup při přípravě kolekcí kodhadu: zákaz výměny a dolévání vody před odhadem, zabezpečení nakrmení, výměny papírů a včasné uzavření budníku, povinnost nahradit krmivo snezvyklými a nápadnými přísadami před posuzováním čistou řepkou, nepřipustit vizuální odlišení žádné kolekce.
 • 11) Stanoví začátek a konec posuzování pro jednotlivé dny.
 • 12) Seznámí posuzovatele sorganizací a časovým plánem posuzování pro jednotlivé dny, seznámí je sorganizací losování kolekcí, povinností samostatného odhadu a utajení všech výsledků až do závěru posuzování.
 • 13) Odpovídá za vyřazení bodovacích listin snejvyšším a nejnižším bodovým ohodnocením a za zveřejnění výsledků platných listin vkatalogu MS.
 • 14) Odpovídá za provedení kontroly kroužků u všech vyhodnocených kanárů a kanárů deseti nejlepších kolekcí (údaje na kroužku a na přihlášce, neporušení kroužku).
 • 15) Vedoucímu (řediteli) pověřenému organizací MS předá zpracované celkové výsledky MS kdoplnění jmen účastníků a čísel kroužků kanárů.
 • 16) Odpovídá za pravidelný trénink deseti nejlepších kolekcí.
 • 17) Spolupracuje při organizaci veřejné demonstrace nejlepších kolekcí.