Kupní smlouva

Kupní smlouva

Následujícího 30.9.2014  uzavřely dále uvedené strany tuto:

 

                                          Kupní smlouvu:

Pan/í ……………………, nar……………..bytem

/dále jen prodávající/

a

Pan/í……………………..,nar………………bytem

/ dále jen kupující /

I.

Prohlášení prodávajícího:

Prodávající tímto prohlašuje, že je vlastníkem  ( chovatelem )  prodávaného zvířete

( specifikace …..) popsaného v článku II. této kupní smlouvy a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily prodeji zvířete.

II.

Předmět prodeje:

Předmětem prodeje je …………………………………… ( pes, kůň, …) ………, popř. průkaz původu, zápis do plemenné knihy, apod.

III.

Kupní cena:

Kupní cena se stanovuje dohodou obou dotčených stran a to ve výši ……….Kč slovy /……./

Tato je splatná při podpisu této smlouvy oproti vystavení potvrzení o převzetí částky.

IV.

Prohlášení kupujícího:

Kupující tímto prohlašuje,že byl podrobně seznámen se zdravotním stavem zvířete ….

Byl mu předán očkovací průkaz zvířete, popř.  ( průkaz původu  a potvrzení o zápisu do knihy plemen ).

V.

Ostatní ujednání:

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah podle příslušných ust. §§ obč. zák. ( zák. č. 40/64 Sb. v pl. znění ).

VI.

Prohlášení stran:

Obě strany si navzájem prohlašují,že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy:

V………..dne…..2009

 

 

 

 

Prodávající:                                                                               Kupující: