Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

 

 

Já .............................., datum narození .......................

bytem ................................., tímto

 

čestně prohlašuji,

 

že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

 

V ..................... dne ....................

 

..................................

podpis